Algemene Voorwaarden

Beschikbaarheid
Boekingen bij InterTax Tilburg zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid van taxi’s.

Combinatieritten
Uitsluitend op uw verzoek en na overleg met ons zijn combinatieritten mogelijk. Voorbeeld: als u met vrienden, familie of collega’s reist die op verschillende adressen wonen. Een prijsopgave kunnen wij voor u berekenen. Ook bij vertragingen kan het voorkomen dat u in combinatie gereden wordt, mits dit voor u geen lange omweg is. Onder geen lange omweg wordt bedoeld, in ieder geval richting en in de buurt van uw eindbestemming.

Vertragingen onderweg
InterTax Tilburg kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist.

Terugkomst op Schiphol
In geval van vertraging langer dan 1 uur of verandering van vluchtgegevens dient u dit vanaf uw vakantieadres uiterlijk 24 uur voor aankomst op het vliegveld aan onze centrale door te bellen, u kunt er dan op rekenen dat wij uw aankomsttijd nauwlettend in de gaten houden. Bij het niet tijdig aan ons doorgeven van veranderingen vervalt uw recht op vervoer en kunt u alleen vervoerd worden op een voor ons passend moment. Indien u niet akkoord gaat met het door ons aangegeven passende tijdstip dan vervalt ook uw recht op restitutie van de door u betaalde retourrit. Vanzelfsprekend doen wij ons best u zo snel mogelijk naar huis te vervoeren. Na aankomst op Schiphol belt u direct met uw chauffeur om te melden dat u bent geland. Nadat u alle bagage in uw bezit heeft, gaat u naar boven naar vertrekhal 1 draaideur G daar aangekomen belt u wederom met de chauffeur, welke u verteld waar hij/zij op dat moment is. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan door u opgegeven dan dient u dat uiterlijk 24 uur voor aankomst aan ons door te geven. Retourreizen dienen te worden voldaan bij aanvang van de eerste rit. Dit wil zeggen dat u het totale bedrag op de heenreis afrekent met de chauffeur. Hiervoor kunt u een kwitantie ontvangen. InterTax Tilburg is niet aansprakelijk voor, door u foutief opgegeven vluchtgegevens en zal hierdoor geen retourvervoer verrichten als u zich niet binnen 1 uur bij de chauffeur meldt of telefonisch contact heeft opgenomen met de centrale na aankomst van de door u opgegeven aankomsttijd en datum. Hieruit voortvloeiend verliest u het recht op restitutie van uw retourbetaling en vervoer. Indien u zich een uur na de landing van uw vlucht nog niet heeft vervoegd bij de chauffeur, zijn wij gerechtigd een wachttarief in rekening te brengen van 33,00 per uur.

Bagage
Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. In de meeste gevallen kan er ook extra bagage meegenomen worden mits dit bij boeking wordt besproken. In sommige gevallen wordt een extra zitplaats in rekening gebracht per twee stuks extra bagage.

Betalingswijze
Contant of pin.

Privacybescherming
InterTax Tilburg houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Nimmer zal InterTax Tilburg uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate privacybescherming zorgdragen. Slechts medewerkers die uw telefoonnummer nodig hebben, zullen hierover kunnen beschikken.

Algemene vervoersvoorwaarden van InterTax Tilburg
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Onderstaand volgen onze algemene vervoersvoorwaarden, bevattende een willekeurige vermelding van de voor de branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

1.Algemene Bepalingen
1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij InterTax Tilburg diensten levert aan een derde, hierna te noemen “de opdrachtgever”. Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3.
Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen InterTax Tilburg en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.
1.4.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan InterTax Tilburg, zodat een schriftelijke bevestiging door InterTax Tilburg niet (alsnog) nodig is.
1.5.
In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van InterTax Tilburg, zullen de voorwaarden van InterTax Tilburg ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.
1.6.
Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien InterTax Tilburg deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en prijzen
2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege InterTax Tilburg gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2.
InterTax Tilburg is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk of typefout.
2.3.
InterTax Tilburg is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst
3.1.
InterTax Tilburg zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval in overeenstemming met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.
3.2.
InterTax Tilburg is te allen tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet per se gelijkwaardig) voertuig.
3.3.
Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.
3.4.
Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.
3.5.
Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.
3.6.
Bij uitzonderlijke gevallen, kan uw rit in combinatie uitgevoerd worden. Dit komt praktisch alleen bij vertragingen of overmacht voor en is dus vaker uitzondering dan regel. De afgesproken prijs wijzigt hierdoor niet.
3.7.
De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.
3.8.
Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen.
3.9.
Indien u een rit annuleert 48 uur voor aanvang van uw eerste rit, brengt InterTax Tilburg 15% administratie- en annuleringskosten van de ritprijs in rekening. Bij annulering binnen 48 uur zijn we genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

4. Vervoersvoorwaarden
4.1.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.